Regulamin konkursu

Regulamin konkursów w zakładce "wygraj"

1. Organizatorem wszystkich konkursów w zakładce "WYGRAJ" oraz na Facebooku SuperMamy jest wydawca magazynu Supermama, BigCityLife Sp. z o.o.

2. Uczestnikami konkursów mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. Zgłoszenie udziału do konkursu następuje poprzez podanie adresu email uczestnika oraz polubienie strony na Facebooku sponsora nagrody danego konkursu

4. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w danym konkursie, dodatkowe zgłoszenia tego samego użytkownika nie będą brane pod uwagę.

5. Jeden uczestnik może zgłosić udział do każdego konkursu aktywnego na stronie WYGRAJ.

6. Organizator konkursu wybiera najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnika zgłoszonego do konkursu.

7. Organizator wyśle do  laureata informację o przyznaniu nagrody. W ciągu 3 dni od daty wysłania maila przez organizatora laureat musi podać drogą mailową dane do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi organizator dokonuje ponownego wyboru spośród zgłoszonych uczestników konkursu.

8. Dostarczenie nagrody do laureata nagrody odbywa się na koszt organizatora. Koszty wysyłki międzynarodowej pokrywa laureat.

9. Zwycięzca w konkursie nie może wymienić nagrody na inną, ani na ekwiwalent pieniężny oraz nie może przekazać nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

10. Organizator ma obowiązek opublikować wyniki konkursu na stronie "LISTA LAUREATÓW" do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

11. Uczestnik pozostawiający adres email w danym konkursie wyraża zgodę na otrzymanie newslettera od organizatora konkursu. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wypisać się
z newslettera organizatora.

12. Organizator może wprowadzać zmiany regulaminu i każdą zmianę ma obowiązek publikować na stronie REGULAMIN.

13. Uczestnik oświadcza, iż posiadam pełnie praw autorskich do przesłanego hasła reklamowego,wymyślonej nazwy marki lub przesłanego zdjęcia oraz że przesłane hasło, nazwa lub zdjęcie nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

14. Uczestnik przenosi na sponsora wszelkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pośrednie w zakresie utrwalania, modyfikowania i zwielokrotniania hasła lub nazwy marki na wszelkich możliwych aktualnych i przyszłych polach ekspozycyjnych.


Regulamin konkursu  "Na spokojny sen noworodka"

                                                                §1.
                                                       Zasady ogólne


1. Konkurs twa: 

EDYCJA LISTOPAD 2016:    zgłoszenia 07.11.2016 do 30.11.2016, wybór zwycięzcy do 05.12.2016
EDYCJA GRUDZIEŃ 2016:   zgłoszenia 01.12.2016 do 31.12.2016, wybór zwycięzcy do 09.01.2017 
EDYCJA STYCZEŃ 2017:    zgłoszenia 01.01.2017 do 30.01.2017, wybór zwycięzcy do 05.02.2017
EDYCJA LUTY 2017:          zgłoszenia 01.02.2017 do 27.02.2017, wybór zwycięzcy do 05.03.2017
EDYCJA MARZEC 2017:     zgłoszenia 01.03.2017 do 30.03.2017, wybór zwycięzcy do 05.04.2017
EDYCJA KWIECIEŃ 2017:   zgłoszenia 01.04.2017 do 30.04.2017, wybór zwycięzcy do 06.05.2017
EDYCJA MAJ 2017:           zgłoszenia 01.05.2017 do 30.05.2017, wybór zwycięzcy do 05.06.2017
EDYCJA CZERWIEC 2017:  zgłoszenia 01.06.2017 do 30.06.2017, wybór zwycięzcy do 06.07.2017
EDYCJA LIPIEC 2017         zgłoszenia 01.07.2017 do 30.07.2017, wybór zwycięzcy do 06.08.2017
EDYCJA SIERPIEŃ 2017:    zgłoszenia 01.08.2017 do 30.08.2017, wybór zwycięzcy do 05.09.2017
EDYCJA WRZESIEŃ 2017: zgłoszenia 01.09.2015 do 30.09.2017, wybór zwycięzcy do 05.10.2017
EDYCJA PAŹDZIERNIK 2017: zgłoszenia 01.10.2017 do 30.10.2017, wybór zwycięzcy do 05.11.2017
EDYCJA LISTOPAD 2017:   zgłoszenia 01.11.2017 do 30.11.2017, wybór zwycięzcy do 05.12.2017
EDYCJA GRUDZIEŃ 2017: zgłoszenia 01.12.2017 do 30.12.2017, wybór zwycięzcy do 08.01.2018


2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
3. Do udziału w konkursie dopuszcza się osoby, które mają więcej niż 18 lat.
4. Użytkownik biorący udział w konkursie może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające swoje dziecko wykonane do 1 miesiąca życia dziecka. Zdjęcie nie może być rozmazane, oraz powinno przedstawiać wyraźnie główkę dziecka.
5. Laureatem głównym konkursu zostaje laureat wybrany przez jury.
6. Nagrodą główną jest Magiczny Baranek Ewan.
7. Organizatorem konkursu jest Magazyn SuperMama w Wielkim Mieście z siedzibą przy ul. Gallusa 12/13, 40-594 w Katowicach.
8. Nagrody w konkursie zostały założone przez organizatora.
9. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony ani administrowany przez portal Facebook.
10. Organizator ma 5 dni na wyłonienie laureatów i opublikowanie wyników na fanpage Magiczny Baranek Ewan.
11. Wybrane konkursowe zdjęcia zostaną opublikowane na stronie magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wstrzymania konkursu do odwołania, a także, do nie wybrania i nie nagradzania laureata, jeśli prac będzie zbyt mało lub zgłoszenia nie będą spełniać wumogów konkursowych.

                                                            §2. 
          Przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wykorzystania wizerunku.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Magazyn SuperMama w Wielkim Mieście z siedzibą przy ul. Gallusa 12/13, 40-594 w Katowicach.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie, oraz publikacji zdjęć laureatów na stronie magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE.
3. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz udostępnianie wizerunku dziecka, w formie fotografii na stronie magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE i/lub Facebooku sponsora nagrody. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem medium magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE wydawcą magazynu jest BigCityLife Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Gallusa 12/13 , 40-594 Katowice. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz przekazanie ich wydawnictwu magazynu.

                                                               §3. 
                                                        Słownik pojęć

1. Organizator - BigCityLife Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Gallusa 12/13 , 40-594 Katowice.
2. Laureat - zwycięzca konkursu, osoba której zdjęcie zostanie wybrane przez jury.
5. Fanpage - Profil organizatora konkursu dostępny na portalu facebook.com
                                                                §4. 
                                                   Informacje techniczne
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych z 07.29.1992 §2, str.1 (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami), w związku z tym nie podlega z zasadami określonymi w ustawie lub jakichkolwiek rozporządzeń wykonawczych ustawy.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Wszyscy pracownicy Organizatora; pracownicy. pracownicy podwykonawców, dostawców, którzy świadczą usługi związane z konkursem, są wykluczeni z udziału w konkursie. Zasada ta dotyczy także członków rodzin wymienionych osób (małżonkowie, dzieci)
5. Organizator nie będzie archiwizował zdjęć, oraz danych uczestników klientów dłużej niż 14 dni od zakończenia konkursu, z wyłączeniem laureatów którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania treści przesłanych przez użytkowników konkursu, które:
- naruszają zasady życia społecznego
- naruszają dobra osób trzecich
- są obraźliwe, wulgarne, bądź zawierają groźby kierowane do osób trzecich
- dyskryminują płeć, rasę, narodowość, język, bądź religię,
- wzywają do przemocy
- zwierają treści pornograficzne
Organizator może również ograniczyć dostęp do aplikacji użytkownikom, którzy przesyłają ww. treści.
7. Uczestnik konkursu, oświadcza, że treści, które zostaną dodane nie naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity z dnia 17 maj 2006, Dz.U. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
8. Praca konkursowa nie może zawierać treści, które są  dozwolone tylko dla osób dorosłych, promują erotykę, wyroby alkoholowe i wyroby tytoniowe.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wstrzymania konkursu do odwołania, a także, do nie wybrania i nie nagradzania laureata, jeśli prac będzie zbyt mało lub zgłoszenia nie będą spełniać wumogów konkursowych.
Regulamin konkursu  "Pochwal się swoim szumiącym barankiem"

                                                                §1.
                                                       Zasady ogólne


1. Konkurs twa:

EDYCJA STYCZEŃ 2018:    zgłoszenia 01.01.2017 do 30.01.2018, wybór zwycięzcy do 05.02.2018
EDYCJA LUTY 2018:          zgłoszenia 01.02.2017 do 27.02.2018, wybór zwycięzcy do 06.03.2018
EDYCJA MARZEC 2018:     zgłoszenia 01.03.2017 do 30.03.2018, wybór zwycięzcy do 05.04.2018
EDYCJA KWIECIEŃ 2018: zgłoszenia 01.04.2017 do 30.04.2018, wybór zwycięzcy do 06.05.2018
EDYCJA MAJ 2018:           zgłoszenia 01.05.2017 do 30.05.2018, wybór zwycięzcy do 08.06.2018
EDYCJA CZERWIEC 2018:  zgłoszenia 01.06.2017 do 30.06.2018, wybór zwycięzcy do 06.07.2018
EDYCJA LIPIEC 2018: zgłoszenia 01.07.2017 do 30.07.2018, wybór zwycięzcy do 09.08.2018
EDYCJA SIERPIEŃ 2018: zgłoszenia 01.08.2017 do 30.08.2018, wybór zwycięzcy do 05.09.2018
EDYCJA WRZESIEŃ 2018: zgłoszenia 01.09.2015 do 30.09.2018, wybór zwycięzcy do 05.10.2018
EDYCJA PAŹDZIERNIK 2018: zgłoszenia 01.10.2017 do 30.10.2018, wybór zwycięzcy do 05.11.2018
EDYCJA LISTOPAD 2018:   zgłoszenia 01.11.2017 do 30.11.2018, wybór zwycięzcy do 07.12.2018
EDYCJA GRUDZIEŃ 2018: zgłoszenia 01.12.2017 do 30.12.2018, wybór zwycięzcy do 08.01.2018

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
3. Do udziału w konkursie dopuszcza się osoby, które mają więcej niż 18 lat.
4. Użytkownik biorący udział w konkursie może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające swoje dziecko wraz z szumiącym barankiem. Zdjęcie nie może być rozmazane.
5. Laureatem głównym konkursu zostaje laureat wybrany przez jury.
6. Nagrodą główną jest Szumiący Baranek Ewan.
7. Organizatorem konkursu jest Magazyn SuperMama w Wielkim Mieście z siedzibą przy ul. Gallusa 12/13, 40-594 w Katowicach.
8. Nagrody w konkursie zostały założone przez organizatora.
9. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony ani administrowany przez portal Facebook.
10. Organizator ma 10 dni na wyłonienie laureatów i opublikowanie wyników na fanpage Szumiący Baranek Ewan.
11. Wybrane konkursowe zdjęcie zostaną opublikowane na stronie magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE.


                                                            §2. 
          Przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wykorzystania wizerunku.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Magazyn SuperMama w Wielkim Mieście z siedzibą przy ul. Gallusa 12/13, 40-594 w Katowicach.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie, oraz
publikacji zdjęć laureatów na stronie magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE.
3. uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz udostępnianie
wizerunku dziecka, w formie fotografii na stronie magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE i/lub Facebooku/Instagramie sponsora nagrody. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem medium magazynu SUPERMAMA W WIELKIM MIEŚCIE wydawcą magazynu jest BigCityLife Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Gallusa 12/13 , 40-594 Katowice. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz przekazanie ich wydawnictwu magazynu.

                                                               §3. 
                                                        Słownik pojęć

1. Organizator - BigCityLife Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Gallusa 12/13 , 40-594 Katowice.
2. Laureat - zwycięzca konkursu, osoba której zdjęcie zostanie wybrane przez jury.
5. Fanpage - Profil organizatora konkursu dostępny na portalu facebook.com
                                                                §4. 
                                                   Informacje techniczne
1.Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o
grach i zakładach wzajemnych z 07.29.1992 §2, str.1 (Dz.U. 2004, Nr 4,
poz. 27, z późniejszymi zmianami), w związku z tym nie podlega z
zasadami określonymi w ustawie lub jakichkolwiek rozporządzeń
wykonawczych ustawy.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Wszyscy pracownicy Organizatora; pracownicy. pracownicy podwykonawców,
dostawców, którzy świadczą usługi związane z konkursem, są wykluczeni z
udziału w konkursie. Zasada ta dotyczy także członków rodzin wymienionych osób (małżonkowie, dzieci).
5. Organizator nie będzie archiwizował zdjęć, oraz danych uczestników klientów dłużej niż 14 dni od zakończenia konkursu, z wyłączeniem laureatów którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania treści przesłanych przez użytkowników konkursu, które:
- naruszają zasady życia społecznego
- naruszają dobra osób trzecich
- są obraźliwe, wulgarne, bądź zawierają groźby kierowane do osób trzecich
- dyskryminują płeć, rasę, narodowość, język, bądź religię,
- wzywają do przemocy
- zwierają treści pornograficzne
Organizator może również ograniczyć dostęp do aplikacji użytkownikom, którzy przesyłają ww. treści.
7.Uczestnik konkursu, oświadcza, że treści, które zostaną dodane nie
naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw
majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity z dnia 17 maj 2006, Dz.U. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
8.Praca konkursowa nie może zawierać treści, które są  dozwolone tylko
dla osób dorosłych, promują erotykę, wyroby alkoholowe i wyroby
tytoniowe.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wstrzymania konkursu do odwołania, a także, do nie wybrania i nie nagradzania laureata, jeśli prac będzie zbyt mało lub zgłoszenia nie będą spełniać wymogów konkursowych.