Formalności po porodzie, czyli o czym trzeba pamiętaćUrodzenie dziecka wiąże się z załatwianiem szeregu formalności. Z reguły obowiązek ten spada na ojca, jako że kobieta zajmuje się aktywnie dzieckiem, karmi je i nie w głowie jej bieganie po urzędach. Zatem, drogi tato, radzimy uzbroić się w cierpliwość i wolny czas.

Akt urodzenia 
Pierwsze formalności załatwia się już w szpitalu. Zwykle szpitale położnicze wysyłają informacje o urodzeniu dziecka do urzędu stanu cywilnego (USC) właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Przy wypisie ze szpitala lekarz poinformuje was, do którego urzędu zostało wysłane zgłoszenie urodzenia waszego dziecka.Do urzędu należy wybrać się w ciągu 14 dni od porodu,aby zgłosić urodzenie dziecka i uzyskać skrócone odpisy aktu urodzenia.

Jakie dokumenty należy zabrać do urzędu?
• pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej,
• dowody osobiste rodziców dziecka,
• skrócony odpisu aktu małżeństwa (o ile oczywiście rodzice dziecka są małżeństwem)w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w innym USC niż dokonywane jest zgłoszenie,
• skrócony odpis aktu urodzenia matki, jeżeli jest panną,
• skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka jest rozwiedziona.Jeżeli rodzice dziecka nie zawarli małżeństwa,a ojciec chce uznać dziecko za swoje – oboje rodzice muszą się stawić osobiście w urzędzie stanu cywilnego.

Numer PESEL
Najczęściej numer PESEL nadawany jest z urzędu po zgłoszeniu narodzin dziecka w urzędzie stanu cywilnego.W takiej sytuacji rodzic musi zgłosić się do urzędu jedynie po odbiór nadanego numeru PESEL.Jeżeli jednak tak się nie stanie, by otrzymać numer PESEL dla dziecka należy udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania matki. Do urzędu należy zabrać ze sobą akt urodzenia dziecka lub jego książeczkę zdrowia. Urzędnicy mają 30 dni na jego nadanie.

Adres zameldowania
Tutaj dobra informacja: zameldowanie nowo narodzonego dziecka nie wymaga od rodziców spełnienia żadnych dodatkowych formalności poza zgłoszeniem jego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego. Zameldowanie następuje z urzędu, po sporządzeniu aktu urodzenia. 

Wybór lekarza i przychodni
Jako że czas automatycznej rejonizacji pacjentów już minął, a rodzice mają możliwość wyboru dla swojego dziecka konkretnej przychodni, po wyjściu ze szpitala zobowiązani są do zgłoszenia malucha w przychodni według swojego wyboru. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka (wzór deklaracji dostępny jest na stronie NFZ), podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu, jeśli w momencie zgłoszenia dziecko niema go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu. Jest to ważne,gdyż w ciągu 14 dni od porodu powinna się odbyć pierwsza wizyta z dzieckiem u lekarza.

Becikowe
Becikowe jest jednorazową zapomogą przyznawaną z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł netto.Jest to wartość stała, niezależna od wysokości uzyskiwanych dochodów. Świadczenie wypłacane jest na wniosek rodzica składany w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Jego złożenie ograniczone jest terminem – 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jednak by otrzymać owe świadczenie, należy spełniać dwa kryteria:
1. Kryterium dochodowe
Od 2013 roku uprawnienie do otrzymania tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych netto.
2. Kryterium pozostawania pod opieką medyczną
Kobieta, która urodziła dziecko, musiała pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten musi być potwierdzony dokumentem w formie zaświadczenia lekarskiego,ewentualnie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez położną. Zaświadczenie potwierdza pozostawanie pod regularną opieką medyczną, dokumentuje co najmniej trzy wizyty lekarskie.

Dokumenty do wypłaty świadczenia

• Wypełniony wniosek o becikowe,
• dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego,oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną,
• pisemne oświadczenie o dotychczasowym niepobraniu zapomogi,
• zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka),
• zaświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z ubezpieczenia
Warto dopytać swojego ubezpieczyciela o dodatkowe pieniądze, ponieważ wiele firm ubezpieczeniowych proponuje w ramach ubezpieczenia jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Osoby zatrudnione mają obowiązek poinformować swojego pracodawcę o zgłoszeniu dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą same powinny zgłosić swoje dziecko w ZUS-ie.

Dziecko może zostać zgłoszone wyłącznie przez jednego z rodziców. Jeżeli to ojciec będzie chciał włączyć do swojego ubezpieczenia nowo narodzone dziecko,musi złożyć wniosek w zakładzie pracy z prośbą o zarejestrowanie nowego członka rodziny wraz z podaniem imienia (imion) i nazwiska dziecka, daty urodzenia, numeru PESEL, a także adresu zameldowania.Pracodawca na tej podstawie zgłosi do ZUS-u malucha i wyda formularz ZCNA potwierdzający fakt zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.